×

Login Utilizator

Bastionul Graft

înapoi

Bastionul Graft din Braºov sau Bastionul Poartã (germanã Torrbastei), cum s-a mai numit din pricina formei sale, a fost construit între anii 1515 - 1521, fiind menit sã facã legãtura între oºtenii din cetate ºi Turnul Alb. Poziþia sa, aflatã aproape la mijlocul laturii de nord-vest a cetãþii, a fãcut ca bastionul sã capete ºi o altã importanþã. Din el erau apãrate poteca ce trece pe lângã pârâul cu acelaºi nume, precum ºi zidurile exterioare din acea parte. Pentru aceasta, bastionul avea goluri de tragere ºi guri de pãcurã care s-au pãstrat pânã astãzi. Din cauza unei inundaþii mari, în urma unei ploi torenþiale la 24 august 1809, zidul exterior de incintã a fost mult slãbit prin spãlarea fundaþiilor (datoritã zidurilor oraºului, toatã cantitatea de precipitaþii din ªchei trebuia sã se scurgã de-a lungul canalului Graft). De aceea, arhitecþii oraºului au gãsit o soluþie prin construirea a trei arcade de sprijin, peste pârâu, în 1822. În secolul XX, când zidul a fost strãpuns pentru a asigura a doua ieºire a cinematografului Corso (astãzi Royal) ºi cu ocazia construcþiei unei case de locuit pentru fabricantul Friederich Czell, douã dintre arcade au dispãrut, o datã cu porþiunea de zid care le sprijinea. Inscripþia de pe peretele nordic al Bastionului Graft, iniþial în opt rânduri ºi - astãzi - în mare parte ilizibilã, nu a mai putut fi restauratã, deoarece nu s-a identificat nici o copie a ei. Renovat în 2004 - 2005, înãuntrul bastionului s-a amenajat un punct muzeal ºi un magazin de produse meºteºugãreºti

Adresa: Str. Dupa Ziduri
Localitatea: Brasov, judetul Brasov

Bastionul Graft
Bastionul Graft

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel