×

Login Utilizator

Biserica Sfintii Voievozi din satul Unghi

înapoi

Biserica Sfinþii Voievozi din satul Unghi a fost construitã în anul 1823 de cãtre a Pavel Mancaº ºi Constantin Gorgos, ajutaþi de cãpitanii Iordache ºi Dumitru Farmache, greci de origine ºi aºezaþi pe aceste meleaguri din timpul revoluþiei lui Tudor Vladimirescu de la 1821. Dupã terminarea construcþiei biseicii, cei doi greci s-au retras la mânãstirea Secu, unde s-au cãlugãrit.
Piatra fundamentalã a bisericii s-a pus în anul 1822, pe timpul domniei lui Alexandru Calimachi ºi cu aprobarea mitropolitului Moldovei, Veniamin Costache. A fost sfinþitã de episcopului Romanului, Silvestru, cu hramul Sfinþii Voievozi. Zidãria bisericii este fãcutã din piatrã, iar acoperiºul, iniþial a fost din draniþã. În anul 1907, biserica a fost trãsnitã dar un a avut de suferit, topindu-se numai lanþul policandrului din naos. În anul 1938, s-a fãcut o reparaþie capitalã, adãugându-se la temelie beton armat. Clopotniþa bisericii, care era din lemn, a fost mutatã în cimitirul satului, unde se aflã ºi astãzi. Lucrãrile de renovare au fost executate de cãtre maistrul Carol Zainea, din Piatra Neamþ. În anul 1943, au fost înlocuite duºumelele din lemn cu beton ºi au fost vãruiþi pereþii atât la interior cât ºi la exterior. Biserica un are picturi interioare, ci numai catapeteasma este pictatã, în tehnica fresco, de cãtre un pictor anonim.
Planul bisericii vãdeºte acea influenþã ardeleneascã manifestatã prin înãlþarea clopotniþei deasupra pridvorului amplasat la vest. Încãperea clopotelor se detaºeaza din acoperiºul bisericii, având o învelitoare proprie de tablã. Forma semicircularã a absidelor laterale reproduce la proporþii reduse pe cea a altarului, iar sub acoperiº, împrejurul monumentului, se desfãºoara o bandã ornamentalã alcãtuitã din mai multe ºiruri de cãrãmizi dispuse în "dinþi de fierãstrãu".
În interior, pronaosul e boltit semicilindric,”en berceau””, în timp ce naosul este acoperit de o calotã sfericã susþinutã pe patru arce simple. În general, biserica de la Unghi este un monument de mici dimensiuni, dar care impresioneazã prin proporþionalitatea ºi echilibrul sãu de ansamblu. Se aflã pe lista monumentelor istorice ale judeþului Neamþ la nr. NÞ – II – m – B – 10728.
Dupã anul 1990 s-a construit un praznicar ºi o capelã (unica la bisericile din comuna Dragomireºti) de cãtre Mancaº Octavian ºi Cighir Gheorghe, ale cãror morminte se aflã în curtea Bisericii, în partea de sud-est a bisericii.
La biserica din satul Unghi au slujit preoþii de la biserica din Dragomireºti. Din anul 2004 biserica din Unghi a devenit parohie, iar prezent (2010), slujeºte preotul Ciprian Mardare.

Localitatea: Unghi, judetul Neamt

Biserica Sfintii Voievozi din satul Unghi
Biserica Sfintii Voievozi din satul UnghiBiserica Sfintii Voievozi din satul Unghi

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel