×

Login Utilizator

Curtile domnesti de la Bacau

înapoi

Curtea domneascã de la Bacãu, resedinþã a lui Alexandru, fiu al lui Stefan cel Mare, în perioada 1481-1496, a reprezentat în aceastã perioadã centrul administrativ, de control si de organizare al Þãrii de Jos. Caracterul itinerant al domniilor a determinat în Moldova, la fel ca în Þara Româneascã, apariþia unor curþi domnesti temporare. Aici poposea domnul în anumite împrejurãri politice sau pentru a participa la judecãþi. Unele dintre aceste curþi au servit ºi drept resedinþã a fiului desemnat a urma la tron. Acesta este, de altfel si cazul curþii ºtefanine de la Bacãu, unde un fiu al voievodului îsi îndeplinea obligaþiile de coregent, calitate ce reiese din inscripþia de pe Tetraevanghelul scris din porunca lui de Teodor Mãrãºescul, la 1491, pentru biserica Precista din Bacãu : “Io Alexandru, din mila lui Dumnezeu domn al Þãrii Moldovei, fiul marelui Stefan voievod,….în zilele binecinstitului si de Hristos iubitorului Io Stefan voievod, în anul al XXXV-lea al domniei lui…” (Cultura moldoveneasca in timpul lui Stefan cel Mare, Bucureºti, 1964, p.589). Acest Alexandru este cel care a condus de la Bacãu Þara de Jos a Moldovei, partea de sud-est a þãrii.Adresa: Str. 9 Mai, Nr.48
Localitatea: Bacau, judetul Bacau

Curtile domnesti de la Bacau

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel