×

Login Utilizator

Gradina Botanica

înapoi

Grãdina Botanicã a Universitãþii din Craiova a fost fondatã în 1952 sub conducerea ºtiinþificã a profesorului dr. Al. Buia, profesor de botanicã ºi mai apoi Rectorul Institutului Agronomic din Craiova. S-a constituit pe teritoriul parcului orãºenesc 7 Noiembrie, acoperind circa 17 ha. Grãdina Botanicã din Craiova este organizatã ºi funcþioneazã, la fel ca ºi marile grãdini botanice universitare din þarã ºi de peste hotare, cu urmãtoarele sectoare: Sistematic, Provincii Floristice ale Globului, Plante cultivate, Pepinierã, Rosarium, Sere, Provinciile Floristice ale României, Plante ornamentale. Au fost create condiþii ecologice adecvate pentru necesitãþile speciilor provenind din diferite regiuni fitogeografice. În sectoarele Provinciile Floristice ale Globului ºi Provinciile Floristice ale României micro ºi macrorelieful specific a fost creat prin acumulãri de pãmânt 1,5 ºi 30 m, mãrind astfel ºi suprafaþa Grãdinii. O atenþie deosebitã s-a acordat configuraþiei terenului ºi mai ales avantajului de a fi traversatã de la est la vest de un pârâu cu un debit destul de mare, suficient pentru satisfacerea nevoilor locale. Au fost create 3 lacuri cu o suprafaþã de aproximativ 0,3 ha. În aceste lacuri au fost plantate specii caracteristice pentru sectoarele: Fitogeografia Olteniei, Sistematic, Provinciile Floristice ale Globului. Sectoarele Grãdinii Botanice cuprind aproximativ 6.000 taxoni. Grãdina Botanicã a Universitãþii din Craiova are un Herbar cu aproximativ 400.000 coli ºi un mic Muzeu. Index Seminum este tipãrit anual (numãrul 42 în 1999). Acesta este trimis la peste 300 instituþii similare, facilitând astfel schimburile de seminþe ºi îmbogãþirea colecþiilor de plante.

Adresa: Str. Constantin Lecca , Nr. 26
Localitatea: Craiova, judetul Dolj
Telefon: 0251. 413. 820

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate. Design și programare Vectorpixel