×

Login Utilizator

Vechiul palat B.N.R.

înapoi

Înfiinþatã în anul 1880, Banca Naþionalã a României ºi-a desfãºurat iniþial activitatea în spaþii închiriate în clãdirea Creditului Funciar Rural, din strada Doamnei. De aceea, una dintre primele sale preocupãri a fost construirea unui sediu propriu. Zona aleasã pentru construcþia Palatului BNR se afla în inima comercialã a oraºului de atunci, centrul istoric de astãzi, pe locul ocupat anterior de cel mai mare han pe care l-a avut oraºul, Hanul ªerban Vodã.
Palatul B.N.R. a fost construit în stil neoclasic, între anii 1884 ºi 1890. dupã planurile arhitecþilor francezi Cassien Bernard ºi Albert Galleron. Lor le-a fost ataºat inginerul-arhitect Nicolae Cerchez, care a "revãzut” proiectul ºi care a devenit apoi directorul general al lucrãrilor, având ca ajutor pe arhitectul Constantin Bãicoianu."
Proiectul conceput de arhitecþii francezi ºi pus în practicã de arhitecþii ºi inginerii români trebuia sã corespundã unor multiple condiþionãri, determinate de destinaþiile speciale ale spaþiilor unei clãdiri bancare. Astfel, erau necesare: spaþiul pentru relaþiile cu publicul (holul ghiºeelor, în primul rând); spaþiul pentru activitatea funcþionarilor (birouri de diferite categorii, inclusiv al guvernatorului ºi ale celorlalte persoane din conducerea bãncii); spaþiul tezaurului, divizat pentru accesul publicului ºi pãstrarea valorilor; spaþiul imprimeriei ºi al tuturor anexelor necesare. Gruparea acestora trebuia sã se realizeze astfel încât circulaþia sã nu afecteze mãsurile de siguranþã ºi protecþie ale valorilor bãncii ºi, de asemenea, sã þinã seama de trama stradalã ºi alte vecinãtãþi ale clãdirii ce condiþionau posibilitãþile de acces ale publicului ºi ale funcþionarilor.
Dupã finalizarea construcþiei sale, la intersecþia strãzilor Doamnei, Smârdan, Lipscani ºi Calea Victoriei s-au concentrat numeroase sedii bancare sau ale societãþilor de asigurãri, configurându-se în aceastã zonã un adevãrat centru financiar al þãrii.

Adresa: St. Lipscani nr. 25
Localitatea: Sectorul 3, judetul Bucuresti

Vechiul palat B.N.R.
Vechiul palat B.N.R.

© Copyright 2019 Obiective Turistice. Toate drepturile rezervate.